فروش        اجاره        رهن
تا 60 متر       از 60 تا 90 متر       از 90 تا 120 متر       از 120 تا 180 متر       از 180 متر به بالا
اسكندري   تعداد مورد های یافته شده : 798 مورد.
  درج در علاقه مندی
منـطـقـهطبقهبالابرزیر بناخوابکـفسنپارکینگقیمت ، ودیعهمتری ، اجارهنوعوضعیتتــاریخ
اسكندريچهارم902آجر30450,000,0005,000,000آپارتمانفروش1397/4/13
اسكندرياول401سراميك4125,000,0003,125,000آپارتمانفروش1395/5/31
اسكندريسوم802سنگ0416,000,0005,200,000آپارتمانفروش1394/7/2
اسكندري جنوبيدوم1052سرامیک28315,000,0003,000,000آپارتمانفروش1394/5/22
اسكندري جنوبيهمکف370سنگ30100,000,0003,000,000مغازهاجاره1394/5/19
اسكندري جنوبيپنچم1002سرامیک0100,000,0000دفتر كاررهن1394/5/18
اسكندري جنوبيچهارم1652موکت سرامیک3080,000,000300,000آپارتماناجاره1394/5/17
اسكندري جنوبيهمکف310سنگ9620,000,00020,000,000مغازهفروش1394/5/17
اسكندري جنوبيدوم551سرامیک1234,000,0000آپارتمانرهن1394/5/15
اسكندري جنوبيسوم601سرامیک0324,000,0005,400,000آپارتمانفروش1394/5/11
اسكندري جنوبيسوم1112سرامیک25421,800,0003,800,000دفتر كارفروش1394/5/10
اسكندري جنوبيچهارم1453سرامیک10870,000,0006,000,000دفتر كارفروش1394/5/10
اسكندري جنوبياول1022سرامیک30320,000,0003,137,000آپارتمانفروش1394/5/7
اسكندري جنوبيسوم712لمینت6285,000,0004,014,000آپارتمانفروش1394/3/31
اسكندري جنوبيدوم842سرامیک10546,000,0006,500,000آپارتمانفروش1394/3/19
اسكندري جنوبيسوم1112سرامیک25421,800,0003,800,000دفتر كارفروش1394/3/16
اسكندري جنوبياول771سنگ0462,000,0006,000,000آپارتمانفروش1394/2/29
اسكندري جنوبيسوم601سرامیک0330,000,0005,500,000آپارتمانفروش1394/2/24
اسكندري جنوبيمختلف661سنگ0349,800,0005,300,000آپارتمانفروش1394/2/20
اسكندري جنوبيمختلف782سنگ0413,400,0005,300,000آپارتمانفروش1394/2/20
اسكندري جنوبيسوم903سرامیک30270,000,0003,000,000آپارتمانفروش1394/2/9
اسكندري جنوبيهمکف370سنگ30888,000,00024,000,000مغازهفروش1394/2/6
اسكندري جنوبيپنچم702سرامیک0420,000,0006,000,000آپارتمانفروش1394/1/29
اسكندري جنوبيچهارم712سرامیک12260,000,0003,661,000آپارتمانفروش1394/1/26
اسكندري جنوبيدوم1082سنگ075,000,0001,000آپارتمانرهن1394/1/24
اسكندري جنوبيدوم1052سرامیک28367,500,0003,500,000آپارتمانفروش1394/1/23
اسكندري جنوبياول672سرامیک13245,000,0003,650,000آپارتمانفروش1394/1/19
اسكندري جنوبيسوم1112سرامیک25421,800,0003,800,000آپارتمانفروش1394/1/17
اسكندريهمكف10000840,000,0004,900,000کلنگيفروش1393/12/11
اسكندري شماليچهارم1163سراميك0626,400,0005,400,000آپارتمانفروش1393/9/2
اسكندريسوم682سراميك6220,000,0003,000,000آپارتمانفروش1393/8/7
اسكندري جنوبيسوم602سرامیک340,000,000500,000آپارتماناجاره1393/3/19
اسكندريچهارم501سراميك12150,000,0003,000,000آپارتمانفروش1393/3/18
اسكندريدوم105130346,500,0003,300,000آپارتمانفروش1393/3/18
اسكندريهمكف311000مغازهاجاره1393/3/5
اسكندريهمكف41025250,000,0006,097,560دفتر كارفروش1393/2/27
اسكندرياول88025450,000,0005,113,636دفتر كارفروش1393/2/25
اسكندريهمكف2514000مغازهاجاره1393/2/22
اسكندريهمكف5910295,000,0005,000,000آپارتمانفروش1393/2/21
اسكندريزيرزمين552سراميك17150,000,0002,600,000آپارتمانفروش1393/2/20
اسكندرياول7120355,000,0005,000,000آپارتمانفروش1393/2/17
اسكندرياول87225300,000,0000آپارتمانفروش1393/2/7
اسكندريهمكف261000مغازهاجاره1393/2/1
اسكندري جنوبياول541سرامیک6199,800,0003,700,000آپارتمانفروش1393/1/21
اسكندري20062507,000,000ويلا كلنگيفروش1393/1/26
اسكندريسوم143225357,500,0002,500,000آپارتمانفروش1393/1/25
اسكندرياول7822429,000,0005,500,000آپارتمانفروش1393/1/25
اسكندري جنوبيساير00سایر25504,800,000كلنگيفروش1392/12/22
اسكندريدوم105130346,500,0003,300,000آپارتمانفروش1392/12/19
اسكندريهمكف311000مغازهاجاره1392/12/18

     صفحه 1  از 16          
اﺳﻜﻨﺪري ﻣﺤﻠﻪ 7 از ﻧﺎﺣﻴﻪ 3 واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 11 اﺳﺖ. ﻣﺤﺪوده ي آن از ﺑﺰرﮔﺮاه ﻧﻮاب در ﻏﺮب، ﻛﻤﺎﻟﻲ و ﺑﺎﺳﺘﺎن در ﺷﺮق، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن در ﺷﻤﺎل، و ﻛﻤﻴﻞ در ﺟﻨﻮب و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻃﻮﻟﻲ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب اﺳﺖ. ﻏﺮب اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 10 ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان، ﺷﺮق آن ﻣﺤﻠﻪ ي ﺣﺮ (ﺑﺎﻏﺸﺎه )، ﺷﻤﺎل ﻣﺤﻠﻪ ﺟﻤﻬﻮري و در ﺟﻨﻮب ﻣﺤﻠﻪ دﺧﺎﻧﻴﺎت واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ: 
ﻣﺤﻮر ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺟﻤﻊ و ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﺳﻜﻨﺪري از ﻛﻤﻴﻞ ﺗﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ 3 ﺷﻬﺮداري ﻧﺎم اﺳﻜﻨﺪري را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻪ داده اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺎم ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻳﻜﻲ از ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻛﻪ در درﺑﺎر رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﻜﻨﺪرﻳﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺤﻠﻪ اﺳﻜﻨﺪري ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻛﺎرﻛﺮد ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺎﻏﺸﺎه و ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ اﺳﺖ. 
 ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺤﻠﻪ در آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺳﺎل 1385 ﻛﻞ ﻛﺸﻮر 19484 ﻧﻔﺮ ﺑﻮده و در 2672 ﺧﺎﻧﻮار ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. از اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ 9802 ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺎدل 50/3 درﺻﺪ را ﻣﺮدان و 9682 ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺎدل 49/7 درﺻﺪ را زﻧﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. 
از اﻣﺎﻛﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ، ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ و ﺳﻘﺎﺧﺎﻧﻪ اﺷﺎره ﻛﺮد. اﻣﺎﻛﻦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﺤﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ 3 ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ، 2 راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ، 1 ﻣﺴﺠﺪ، 1 داروﺧﺎﻧﻪ، 4 ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ و 1 ﻣﺮﻛﺰ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ و ﺳﺮاي ﻣﺤﻠﻪ اﺳﻜﻨﺪري اﺳﺖ. ﺻﺎدق ﻫﺪاﻳﺖ و دﻛﺘﺮ اﻗﺒﺎل ﻧﻴﺰ از اﻓﺮاد ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ. 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻮان و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ورزﺷﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﺮاي ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ اﻳﺠﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺮاﻓﻴﻚ و آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ و ﻫﻮا از ﻣﻌﻀﻼت ﻣﺤﻠﻪ ي اﺳﻜﻨﺪري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻘﺶ ﺷﺎﻫﺮاه ﺑﻮدن ﺧﻴﺎﺑﺎن اﺳﻜﻨﺪري ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.  
کاربران
نام کاربری :
کلمه عبور :
 
ایجاد حساب کاربری جدید
فراموش کرده اید ؟
آپارتمان
ویلا
خانه
مستغلات
دفتر کار
مغازه
کلنگی
فروش ]
رهن و اجاره ]
رهن کامل ]
اجاره به خارجی ]
مبله ]
معاوضه ]
جستجوی کد
کد ملک :
پشتیبانی
کد شامد سایت نارون


تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند
و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است

طراحی و توسعه توسط گروه نرم افزاری نارون - حریریان
Copyright© 2016 haririan.com